Prima   »  Legislaţia pentru consumatori   »  Hotărîri de Guvern » Regulamentul Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor

Regulamentul Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor  

13.12.2010
   

 

REGULAMENT

privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei

pentru Protecţia Consumatorilor

 

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

1. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor (în continuare - Regulament) reglementează misiunea, funcţiile, atribuţiile şi drepturile Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor (în continuare - Agenţie), precum şi organizarea activităţii acesteia.

2. Agenţia este o autoritate administrativă, subordonată Ministerului Economiei, responsabilă de implementarea politicii în domeniul protecţiei consumatorilor şi de efectuare a controlului de stat asupra respectării prevederilor legislaţiei în acest domeniu, precum şi a controlului de stat privind corespunderea produselor şi/sau a serviciilor plasate pe piaţă cerinţelor prescrise sau declarate şi respectarea prevederilor actelor normative în domeniul metrologiei legale, a normelor şi regulilor de desfăşurare a activităţilor de comerţ.

3. Agenţia este persoană juridică, dispune de ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova şi denumirea sa în limba de stat, de conturi trezoreriale. Agenţia este finanţată de la bugetul de stat. Sediul Agenţiei se află în mun.Chişinău.

4. În structura Agenţiei funcţionează structuri teritoriale fără personalitate juridică, pe care Agenţia le administrează în mod direct.

5. Agenţia îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova şi actele legislative, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, cu alte acte normative, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, ordinele şi dispoziţiile ministrului economiei, precum şi ale prezentului Regulament.

 

Capitolul II

MISIUNEA, FUNCŢIILE DE BAZĂ, ATRIBUŢIILE ŞI DREPTURILE AGENŢIEI

6. Agenţia are misiunea de implementare a politicii şi strategiilor în domeniul protecţiei consumatorilor, precum şi de supraveghere a respectării actelor normative din domeniul respectiv în limitele competenţelor atribuite.

7. În vederea realizării misiunii sale, Agenţiei ii revin următoarele funcţii de bază:

1) organizarea şi desfăşurarea activităţilor de supraveghere a pieţei privind corespunderea produselor plasate pe piaţă şi a serviciilor prestate cu cerinţele prescrise şi/sau declarate, inclusiv prin efectuarea controlului, în numele statului, la toate etapele ciclului vital al produsului sau al prestării serviciului;

2) efectuarea controlului metrologic legal asupra normelor privind asigurarea metrologică, starea etaloanelor, mijloacelor de măsurare şi a materialelor de referinţă din domeniul metrologiei legale;

3) efectuarea controlului de stat privind respectarea normelor şi regulilor de desfăşurare a activităţilor de comerţ;

4) desfăşurarea activităţilor privind protecţia intereselor economice ale consumatorilor;

5) desfăşurarea activităţilor de informare şi educare a cetăţenilor privind drepturile pe care le au în calitate de consumatori.

8. Agenţia are următoarele atribuţii:

1) implementează politica în domeniul protecţiei consumatorilor, în comun cu organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, cu autorităţile administraţiei publice locale cu atribuţii în domeniu şi cu asociaţiile obşteşti de consumatori;

2) examinează şi înaintează propuneri la proiectele de acte legislative sau de alte acte normative în domeniile protecţiei consumatorilor, supravegherii pieţei şi metrologiei privind fabricarea, ambalarea, etichetarea, conservarea, depozitarea, transportarea, importul şi comercializarea produselor, privind prestarea serviciilor, astfel încît acestea să nu pună în pericol viaţa, sănătatea sau securitatea consumatorilor, să nu afecteze drepturile şi interesele lor legitime, precum si privind regulile de desfăşurare a activităţilor de comerţ;

3) participă, în colaborare cu organizaţii şi instituţii din ţară şi din străinătate, la realizarea programelor interne şi internaţionale în domeniile protecţiei consumatorilor, supravegherii pieţei şi metrologiei, în limitele competenţelor ce îi revin, conform legii;

4) organizează activităţi de informare, consiliere şi educare a consumatorilor în ceea ce priveşte drepturile lor legitime, inclusiv prin:

a) elaborarea, editarea şi distribuirea materialelor informative şi educative pentru consumatori;

b) prezentarea pentru mass-media a informaţiilor din domeniul protecţiei consumatorilor, supravegherii pieţei şi metrologiei;

c) acordarea consultaţiilor consumatorilor, inclusiv prin linia telefonică directă;

5) informează consumatorii asupra produselor şi serviciilor ce prezintă riscuri pentru sănătatea şi securitatea lor, precum şi asupra practicilor comerciale incorecte care le pot afecta interesele economice;

6) colaborează cu asociaţiile obşteşti de consumatori în vederea informării consumatorilor asupra drepturilor lor legitime şi a modalităţii de apărare a acestora;

7) acordă persoanelor fizice şi juridice consultanţă de specialitate în domeniul protecţiei consumatorilor;

8) realizează protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale consumatorilor prin mijloacele prevăzute de legislaţie;

9) examinează reclamaţiile consumatorilor în vederea protejării drepturilor legitime ale acestora;

10) efectuează controlul respectării prevederilor legislaţiei în domeniul protecţiei consumatorilor, reglementărilor tehnice şi altor acte normative ce stabilesc cerinţe obligatorii privind securitatea produselor şi a serviciilor, controlul corespunderii produselor şi serviciilor plasate pe piaţă cerinţelor prescrise şi/sau declarate, cu excepţia controalelor privind respectarea regulilor sanitaro-igienice şi sanitar-veterinare de către producătorii de produse alimentare;

11) efectuează prelevări de probe la produsele plasate pe piaţă pentru analize şi încercări de laborator în laboratoare acreditate;

12) efectuează controlul metrologic legal, inclusiv supravegherea metrologică a respectării de către persoanele juridice şi/sau fizice a prevederilor actelor legislative şi altor acte normative în domeniul metrologiei legale referitor la:

a) utilizarea adecvată a unităţilor de măsură şi simbolurilor acestora;

b) respectarea obligaţiilor de către utilizatorii mijloacelor de măsurare legale;

c) respectarea obligaţiilor de către producătorii şi importatorii mijloacelor de măsurare la introducerea lor pe piaţă;

d) respectarea condiţiilor de desfăşurare a activităţilor metrologice efectuate de către persoanele juridice şi fizice desemnate sau înregistrate conform cerinţelor prescrise;

e) corespunderea parametrilor mijloacelor de măsurare legale cu modelul aprobat;

f) respectarea cerinţelor privind produsele preambalate;

g) respectarea cerinţelor metrologice expuse în reglementările tehnice şi reglementările de metrologie legală;

h) asigurarea metrologică a proceselor şi serviciilor;

13) efectuează controlul de stat privind respectarea normelor şi regulilor de desfăşurare a activităţilor de comerţ;

14) prezintă periodic rapoarte şi sinteze Ministerului Economiei şi autorităţilor publice centrale interesate referitor la activitatea proprie în domeniul protecţiei consumatorilor şi referitor la rezultatele supravegherii pieţei;

15) generalizează rezultatele supravegherii pieţei şi efectuează analiza cauzelor nerespectării prevederilor actelor normative în domeniu;

16) constată contravenţii, examinează cauze contravenţionale şi aplică sancţiuni în conformitate cu prevederile Codului contravenţional al Republicii Moldova;

17) emite decizii de remediere, înlocuire, restituire a contravalorii produsului, serviciului necorespunzător, de reducere a preţului acestora, conform Legii nr.105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor, ce urmează a fi executate în termen de cel mult 14 zile calendaristice de la data recepţionării de către agentul economic;

18) emite decizii de încetare a practicilor comerciale incorecte;

19) emite decizii de interzicere a practicilor comerciale incorecte, chiar dacă acestea nu au fost aplicate, dar acest lucru este iminent;

20) solicită informaţii privind măsurile întreprinse de către agenţii economici în vederea remedierii neajunsurilor depistate;

21) sesizează autoritatea de licenţiere şi/sau autorităţile administraţiei publice locale, în cazul constatării cazurilor de comercializare a produselor falsificate (contrafăcute) şi/sau periculoase ori în cazul altor încălcări, în scopul suspendării sau retragerii licenţei, autorizaţiei de amplasare şi funcţionare ori a certificatului de clasificare;

22) sesizează organismele de evaluare a conformităţii, în baza constatărilor proprii, sesizărilor consumatorilor sau sesizărilor asociaţiilor obşteşti de consumatori, în ceea ce priveşte neconformitatea produselor şi serviciilor plasate pe piaţă, însoţite de certificate de conformitate;

23) asigură evidenţa actelor de control şi a păstrării provizorie a acestora în decursul a cel puţin 5 ani de la data întocmirii;

24) îndeplineşte orice alte sarcini stabilite prin lege, în domeniul său de activitate.

9. Agenţia este în drept:

1) să înainteze, în modul stabilit, propuneri de modificare şi completare a legislaţiei în domeniul supravegherii pieţei şi protecţiei consumatorilor, precum şi a actelor normative care stabilesc cerinţe faţă de produse, servicii şi mijloacele de măsurare;

2) să solicite şi să primească, în condiţiile legii, informaţii de la organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, de la autorităţile administraţiei publice locale, de la întreprinderi, organizaţii şi instituţii ce activează în domenii ce ţin de competenţa sa;

3) să beneficieze de bazele de date oficiale în domeniul informaţiei statistice, financiare, fiscale, economice, juridice, metrologice etc.;

4) să colaboreze cu autorităţile publice centrale şi locale, organele abilitate cu funcţii de supraveghere de stat, asociaţiile obşteşti de consumatori, asociaţiile producătorilor etc.;

5) să colaboreze, la exercitarea funcţiilor de supraveghere a conformităţii produselor plasate pe piaţă şi a serviciilor prestate cu autorităţile care reglementează şi monitorizează sectoarele specifice, fiecare autoritate exercitîndu-şi competenţele în limitele stabilite de lege;

6) să sesizeze autorităţile competente referitor la produsele şi/sau serviciile, mijloacele de măsurare neconforme depistate în cadrul supravegherii pieţei;

7) să organizeze şi să efectueze vizite de consultanţă în scopul familiarizării agenţilor economici cu cerinţele actelor normative ce ţin de protecţia consumatorilor;

8) să efectueze controlul de stat în vederea constatării utilizării de către agenţii economici a practicilor comerciale incorecte şi a clauzelor abuzive în contractele încheiate cu consumatorii.

10. Inspectorul de stat este în drept:

1) să intre liber, în baza misiunii de control, în încăperile de serviciu şi de producţie ale agenţilor economici, unde se fabrică, se depozitează, se comercializează produse ori se prestează servicii care fac obiectul controlului, precum şi în toate locurile unde există, se utilizează, se fabrică, se repară, se stochează, se montează, se păstrează, se încearcă, se verifică, se etalonează, se vînd sau se închiriază mijloace de măsurare şi în locurile unde produsele se ambalează, sau cele preambalate se păstrează ori se expun spre vînzare;

2) să primească de la agenţii economici documentele şi informaţiile necesare pentru efectuarea supravegherii pieţei şi a controlului metrologic legal;

3) să atragă la efectuarea supravegherii pieţei specialişti şi mijloace tehnice ale agentului economic, în cazurile în care tergiversarea controlului poate crea riscuri pentru viaţa ori pentru sănătatea consumatorilor;

4) să preleve probe şi mostre de produse, în volumul stabilit în documentele normative, pentru controlul conformităţii lor cu cerinţele prescrise şi/sau declarate (cheltuielile pentru prelevarea probelor şi efectuarea încercărilor se suportă de bugetul de stat sau de bugetul agentului economic în cazul produselor neconforme cu cerinţele prescrise şi/sau declarate);

5) să întocmească acte de control privind rezultatele acestuia;

6) să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale în conformitate cu prevederile Codului contravenţional al Republicii Moldova;

7) să elibereze prescripţii privind înlăturarea neconformităţilor depistate;

8) să elibereze prescripţii privind interzicerea sau sistarea temporară a comercializării, utilizării (exploatării), depozitării şi transportării loturilor de produse controlate şi a prestării serviciilor în cazurile în care produsele şi/sau serviciile nu sînt conforme cu cerinţele prescrise şi/sau declarate;

9) să elibereze prescripţii privind interzicerea sau sistarea temporară a utilizării mijloacelor de măsurare necorespunzătoare prevederilor reglementărilor de metrologie legală, inclusiv, după caz, cu aplicarea mărcii metrologice de stat de interzicere pe aceste mijloace de măsurare;

10) să sesizeze organele de poliţie în vederea colaborării la efectuarea supravegherii pieţei şi, după caz, pentru a fi însoţit în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu şi în cazul în care agentul economic nu-i permite să efectueze controlul;

11) să participe la nimicirea produselor periculoase;

12) să efectueze inspecţii ale mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal, în conformitate cu legea.

11. Inspectorul principal de stat (directorul Agenţiei) este în drept:

1) să elibereze agenţilor economici prescripţii privind interzicerea definitivă a fabricării (producerii) şi plasării pe piaţă a produselor, a prestării serviciilor în cazul în care agentul economic refuză să prezinte produsele şi serviciile spre verificare, precum şi în cazul în care produsele sau serviciile:

a) sînt periculoase şi/sau falsificate (contrafăcute);

b) sînt neconforme cu cerinţele reglementărilor tehnice aplicabile;

2) să elibereze agenţilor economici prescripţii privind retragerea de pe piaţă, returnarea de la consumatori a produselor, interzicerea prestării serviciilor în cazul în care produsele sau serviciile sînt periculoase;

3) să adopte decizii obligatorii de remediere sau înlocuire gratuită, ori de restituire a contravalorii produselor sau serviciilor necorespunzătoare;

4) să ia decizia de nimicire a produselor nealimentare periculoase interzise definitiv pentru comercializare, în cazul în care acesta este unicul mijloc de înlăturare a pericolului;

5) să elibereze prescripţii privind interzicerea utilizării, montării, punerii în funcţiune, comercializării, reparării, fabricării, închirierii şi importului mijloacelor de măsurare şi materialelor de referinţă utilizate în măsurările de interes public, în cazul în care nu sînt respectate prevederile prescrise în actele normative;

6) să examineze cauzele contravenţionale şi să aplice sancţiuni conform prevederilor Codului contravenţional al Republicii Moldova;

7) să elibereze decizie pentru încetarea practicilor comerciale incorecte;

8) să elibereze decizie pentru interzicerea practicilor comerciale incorecte, chiar dacă acestea nu au fost puse în practică, dar acest lucru este iminent;

 

Capitolul III

ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII AGENŢIEI

Conducerea Agenţiei

12. Agenţia este condusă de un director, asistat de un vicedirector.

Numirea în funcţie, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale directorului Agenţiei se efectuează de către ministrul economiei, în condiţiile legii.

Directorul deţine concomitent şi funcţia de inspector principal de stat pentru supravegherea pieţei, metrologie şi protecţie a consumatorilor, iar vicedirectorul, şi funcţia de adjunct al inspectorului principal de stat pentru supravegherea pieţei, metrologie şi protecţie a consumatorilor.

13. Directorul Agenţiei:

1) reprezintă Agenţia în relaţiile cu autorităţile publice, persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate;

2) asigură executarea şi respectarea conformă a actelor normative în vigoare, a sarcinilor ce decurg din prezentul Regulament şi poartă răspundere personală pentru realizarea drepturilor şi obligaţiilor Agenţiei;

3) aprobă statul de personal al Agenţiei;

4) determină atribuţiile subdiviziunilor, sarcinile, atribuţiile şi responsabilităţile adjunctului său;

5) numeşte în funcţii, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu, în condiţiile legii, a funcţionarilor publici, precum şi angajează şi concediază celălalt personal al Agenţiei;

6) soluţionează problemele privind activitatea operativ-organizaţională şi financiar-economică, precum şi asigurarea tehnico-materială a Agenţiei;

7) semnează deciziile şi prescripţiile eliberate de către Agenţie, precum şi misiunile de control;

8) emite ordine şi dispoziţii executorii pentru toţi angajaţii Agenţiei şi controlează executarea lor;

9) aprobă regulamentele şi planurile anuale de activitate ale subdiviziunilor Agenţiei;

10) poartă responsabilitate personală pentru utilizarea eficientă şi conform destinaţiei a mijloacelor financiare prevăzute pentru întreţinerea Agenţiei.

14. În lipsa directorului Agenţiei, funcţiile acestuia sînt exercitate de către vicedirector.

15. Corespondenţa Agenţiei este semnată de director, vicedirector şi persoanele cu funcţii de răspundere abilitate cu acest drept prin ordinul directorului.

Semnăturile pe actele oficiale ale Agenţiei sînt aplicate de director sau de vicedirector.

Agenţia ţine evidenţa contabilă şi întocmeşte dări de seamă în corespundere cu legislaţia în vigoare.

16. În domeniile sale de activitate, Agenţia colaborează cu organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi autorităţile administraţiei publice locale, cu societatea civilă, precum şi cu organismele internaţionale.

În cadrul Agenţiei pot fi create comisii şi grupuri de lucru, în vederea examinării şi soluţionării unor chestiuni specifice şi luarea unor decizii.

La lucrările comisiilor şi grupurilor de lucru pot fi antrenaţi specialişti din diverse domenii.

 

Capitolul IV

DISPOZIŢII SPECIALE

17. Agenţia prezintă dări de seamă statistice, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

18. Controlul asupra activităţii financiare a Agenţiei îl exercită organele abilitate prin lege. Rezultatele controalelor se aduc la cunoştinţa Ministerului Economiei.

 

STRUCTURA

AGENŢIEI PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR

 

Conducerea

Direcţia relaţii cu consumatorii

Direcţia coordonare şi planificare

Direcţia control produse alimentare şi servicii (Chişinău)

Direcţia control produse industriale şi servicii (Chişinău)

Direcţia control metrologic şi produse petroliere (Chişinău)

Direcţia protecţie a consumatorului (Bălţi)

Direcţia protecţie a consumatorului (Cahul)

Direcţia juridică

Serviciul finanţe şi contabilitate

Serviciul resurse umane

Serviciul audit intern

Serviciul administrare

Serviciul de informare şi comunicare cu mass-media

 

 

 

 
  Mărimea textului în document
Close
Prima   »  Legislaţia pentru consumatori   »  Hotărîri de Guvern » Regulamentul Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor
Adresa: mun.Chișinău, str. Vasile Alecsandri 78, MD-2012. Tel. +373 22 501 980    Fax. +373 22 501 981
Total vizitatori: 2290999 |  ieri: 639 |  azi: 94 |  online: 15   actualizat la: 21.10.2019
Creat de Brand.md