print
Procurarea/repararea/restituirea telefonului mobil
21.12.2010
5811 Accesări

EXTRAGETI DOCUMENTUL Procurarea/repararea/restituirea telefonului mobil

Telefonul mobil de calitate corespunzătoare nu poate fi înlocuit sau restituit, în termen de 14 zile, deoarece este un produs industrial de folosinţă îndelungată pentru care este stabilit termen minim de garanţie (Hotărîrea Guvernului 1465 din 08.01.2003).

De aceea cumpărînd un telefon mobil, trebuie să ţinem cont de faptul că îl putem restitui/întoarce în magazin doar dacă depistăm neconformităţi.

      Telefonul mobil se consideră produs de folosinţă îndelungată.

Produs de folosinţă îndelungată - produs tehnic complex, constituit din piese şi subansambluri, proiectat şi construit pentru a putea fi utilizat pe durata de funcţionare şi asupra căruia se pot efectua reparaţii sau activităţi de întreţinere.

    Astfel la comercializarea telefonului mobil vînzătorul este obligat să elibereze consumatorului toate documentele necesare şi anume: instrucţiunea de utilizare sau cartea tehnică şi certificat de garanţie (în limba de stat, chiar dacă sunt de import), să ofere un document care confirmă faptul efectuării cumpărăturii cu indicarea datei cumpărăturii, denumirii agentului economic, denumirii produsului şi costul lui.

    În conformitate cu prevederile Legii privind protecţia consumatorilor nr.105-XV din 13.03.2003 (MO RM nr.126-131/507 din 27.06.2003) consumatorul are dreptul de a fi informat în mod complet, corect, şi precis asupra caracteristicilor produselor şi serviciilor oferite de către agenţii economici astfel încît să aibă posibilitatea de a face o alegere raţională, în conformitate cu interesele lor, între produsele şi serviciile oferite şi să fie în măsură să utilizeze, potrivit destinaţiei acestora, în deplină securitate.

Drepturile consumatorului în cazul în care a depistat un defect, viciu, sau viciu ascuns în telefonul mobil procurat

Conform prevederilor art.1 al Legii privind protecţia consumatorilor nr.105-XV din 13.03.2003 (MO RM nr.126-131/507 din 27.06.2003):

„Produs necorespunzător (defectuos) - produs, serviciu care nu corespunde cerinţelor prescrise sau declarate;

Viciu (deficienţă) - defect al unui produs, care le face necorespunzătoare cerinţelor prescrise sau declarate;

Viciu (deficienţă) ascuns - defect al calităţii unui produs, care, existînd la momentul livrării produsului, nu a fost cunoscut de către consumator şi nici nu a putut fi depistat prin mijloace obişnuite de control".

Conform prevederilor pct.2 al Hotărîrii Guvernului 1465 din 08.12.2010, în cazul în care sînt depistate deficienţe ale telefonului mobil comercializat consumatorului, despre care consumatorul nu a fost informat şi acestea nu-i sînt imputabile, consumatorul, în cadrul termenului de garanţie, iar pentru vicii ascunse - pe durata de funcţionare, prin depunerea reclamaţiei către vînzător poate pretinde, la opţiunea sa:

-  înlăturarea gratuită a deficienţelor telefonului mobil (repararea gratuită a telefonului mobil).

-  înlocuirea gratuită a telefonului mobil necorespunzător cu un telefon mobil similar de calitate adecvată;

-  înlocuirea cu un telefon mobil de alt model;

-  reducerea corespunzătoare a preţului telefonului mobil necorespunzător;

-  restituirea contravalorii telefonului mobil necorespunzător;

-  recuperarea prejudiciului, inclusiv prejudiciului moral.

În cazul achiziţionării telefonului mobil ce a fost în folosinţă, pretenţiile consumatorului, specificate la acest punct, se satisfac cu acordul ambelor părţi.

Termenul stabilit pentru depunerea reclamaţiilor privind deficienţele produselor pentru care este stabilit termenul de garanţie este termenul minim de garanţie stabilit de producător/vînzător şi constituie 12 luni din momentul procurării.

În cazul cînd se depistează un defect la telefonul mobil, consumatorul trebuie să depună reclamaţie, referitor la telefonul mobil necorespunzător,iniţial, vînzătorului/prestatorului spre remediere, înlocuirea gratuită sau obţinerea contravalorii lor în perioada termenului de garanţie sau a termenului de valabilitate.

Examinarea reclamaţiilor şi satisfacerea revindecărilor se efectuează în termen de 14 zile calendaristice de la data depunerii acesteia.

Odată cu depunerea reclamaţiei consumatorul prezintă bonul de casă sau alt document care confirmă efectuarea cumpărăturii (talon de garanţie).

Petiţiile trebuie să conţină următoarea informaţie şi să fie însoţită de următoarele documente confirmative:

־  numele, prenumele, adresa de la domiciliu a consumatorului, telefonul de contact (pentru documentul electronic - aplicarea semnăturii digitale);

־ copia bonului de casa sau a altui document, ce confirma efectuarea cumpărăturii telefonului mobil;

־ denumirea agentului economic reclamat (sau persoanei fizice autorizate, în continuare - agent economic), adresa juridică /sediul şi nr. de telefon (după caz);

־ expunerea succintă a subiectului petiţiei (care drepturi ale consumatorului au fost lezate, care sunt presupusele încălcări şi revindecările (solicitările) acestuia) data şi semnătura consumatorului;

־ alte informaţii ce ţin de subiectul petiţiei (produsul reclamat, talonul de garanţie, contractul de prestare a serviciului (executare a lucrărilor), etc.).

 

־ Reclamaţiile pot fi înaintate în următoarele moduri:

ü expedierea prin poştă cu scrisoare recomandată şi aviz de recepţie;

ü depunerea directă la sediul persoanei juridice, semnată şi înregistrată de persoana responsabilă;

ü copia reclamaţiei adresată în prealabil agentului economic, care să conţină revendicările consumatorului (semnată /ştampilată şi înregistrată de persoana responsabilă) sau dacă a fost expediată prin poştă, atunci avizul de recepţie. 

Termenul stabilit pentru depunerea reclamaţiilor privind deficienţele produselor pentru care este stabilit termenul de garanţie este termenul minim de garanţie stabilit de producător/vînzător şi constituie 12 luni din momentul procurării.

 

Vînzătorul / prestatorul la cererea şi opţiunea  consumatorului este obligat sa satisfacă revindecările acestuia. 

Vînzătorul /prestatorul este în drept să refuze satisfacerea pretenţiilor consumatorului în cazul în care va prezenta dovezi (în baza expertizei efectuate din contul său, iar consumatorul este în drept să participe la expertiză personal sau prin reprezentanţii săi), în termen de 14 zile calendaristice de la data depunerii reclamaţiei, că deficienţele produselor au apărut ca urmare a nerespectării de către consumator a instrucţiunilor de manipulare, instalare, utilizare sau a nerespectării regulilor de transportare şi păstrare prevăzute în documentaţia de însoţire a produselor.

Expertiza este activitatea de cercetare efectuată de un specialist ce are calitatea de expert (persoană calificată în domeniu şi dezinteresată în rezultatele obţinute) cu scopul de a stabili adevărul intr-o situaţie, problemă sau litigiu.

Expertiza se efectuează de o terţă parte competentă în domeniu, abilitată în conformitate cu legislaţia.

Atenţie!!!

Centrul de deservire tehnică nu poate să efectueze expertiza, deoarece centrul de deservire tehnică este autorizat de producător pentru reparaţia telefonului mobil, ceea ce înseamnă că centrul de deservire tehnică este o parte cointeresată.

Rezultatele examinării reclamaţiei se aduc la cunoştinţa consumatorului în formă scrisă, anexînd copia rezultatelor expertizei. Dacă consumatorul nu este de acord cu rezultatele expertizei, el are dreptul să iniţieze o expertiză independentă, dar din cont propriu.

În cazul în care consumatorul nu este de acord cu rezultatele examinării reclamaţiei sau i s-a refuzat satisfacerea ei, el este în drept să se adreseze organelor abilitate cu funcţii de protecţie a consumatorilor sau, conform procedurii civile, în instanţa de judecată, anexînd la petiţie copia răspunsului vînzătorului.

Organul administraţiei publice centrale abilitat cu funcţii de protecţie a consumatorilor este Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor (APC) care efectuează controlul şi supravegherea de stat asupra corespunderii produselor şi serviciilor cerinţelor prescrise sau declarate, precum şi asupra veridicităţii informaţiilor prezentate, examinează reclamaţiile consumatorilor în acest domeniu, etc.

  • Informaţi-vă înainte de a cumpăra un produs. Citiţi cu atenţie eticheta:denumirea produsului, producătorul, modul de întreţinere, condiţiile de păstrare şi conservare, termenul de garanţie.
  • Nu vă lăsaţi influenţaţi de reclamă şi ambalaj, deoarece acestea nu sunt întotdeauna reale.
  • Verificaţi senzorial (culoare, miros, aspect) calitatea produselor pe care doriţi să le cumpăraţi.
  • Verificaţi, fără jenă, preţul stabilit de către comerciant.
  • Reveniţi la agentul economic, dacă ulterior cumpărării aţi constatat că produsul nu corespunde calităţii, pentru a solicita înlocuirea acestuia sau restituirea contravalorii.
  • Dacă dvs. aţi solicitat înlocuirea gratuită a produsului necorespunzător cu un produs similar de calitate adecvată sau restituirea contravalorii produsului necorespunzător citiţi cu atenţie documentele care vi se oferă pentru semnat, e posibil sa fiţi duşi în eroare.
  • Dacă dvs. aţi dat acordul la remedierea gratuită a deficienţelor apărute la telefonul mobil necorespunzător în cadrul, termenului de garanţie, fiţi atenţi ca termenul stabilit de vînzător să nu fie mai mare, care în conformitate cu prevederile Legii privind protecţia consumatorului este de 14 zile calendaristice.
  • Înainte să oferiţi telefonul pentru reparaţie, cereţi vînzătorului ca în prezenţa dvs. să se facă un act de constatare, că telefonul nu are deficienţe mecanice etc.
  • Prejudiciul moral cauzat consumatorului de către producător, vînzător, prestator prin încălcarea drepturilor lui prevăzute de prezenta lege, precum şi de alte acte normative se repară în mărimea stabilită de instanţa judecătorească.
Tel. +373 22 501 980
Fax +373 22 501 981
Copyright © 2019 Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței.