print
Drepturile şi obligaţiile agentului economic supus controlului de stat
04.11.2012

În procesul efectuării controlului, persoana (agentul economic) supusă controlului este în drept:
     - să verifice delegaţia de control şi să ia cunoştinţă de legitimaţia de serviciu a controlorului. Delegaţia de control conţine următoarele informaţii:

      a) denumirea agentului economic supus controlului;
      b) tipul (planificat sau inopinat) şi scopul controlului;
      c) aspectele care urmează să fie examinate în cadrul controlului;
      d) numele complet al inspectorului;
      e) termenul de efectuare a controlului.

    - să fie informată referitor la drepturile şi obligaţiile sale;
    - să conteste acţiunile inspectorilor;
    - să prezinte dovezi şi explicaţii în favoarea sa;
    - să ceară anexarea la actul de control a oricăror documente sau copii ale acestora, pe care are dreptul să aplice semnătura şi să dea explicaţii în scris, precum şi să ceară includerea în actul de control a menţiunilor cu privire la unele fapte sau drepturi/obligaţii;
    - să ia cunoştinţă de actul de control şi de procesele-verbale de constatare, întocmite în cadrul controlului;
    - să asiste personal sau prin reprezentantul său în procesul controlului;

    - în cazul în care nu este de acord cu rezultatele controlului efectuat, conducătorul sau persoana responsabilă a agentului economic supus controlului are dreptul să-şi expună în scris opinia separată, care se anexează la actul de control.

Persoana (agentul economic) supusă controlului este obligată:

    - să asigure inspectorilor acces liber în locurile unde se produc, se comercializează, se ambalează, se depozitează produsele sau se prestează serviciile. Dacă locurile respective coincid cu locuinţa agentului economic, iar acesta refuză accesul inspectorului desemnat pentru control, ultimul va solicita sprijinul sau participarea organelor de poliţie;
    - să prezinte documentele şi informaţiile ce ţin direct de obiectul controlului, solicitate de inspector în vederea efectuării controlului;
    - să deţină condica de înregistrare a controalelor efectuate de organele de control;
    - să permită accesul inspectorilor în încăperile sale de serviciu pe parcursul programului de lucru;
   - să asigure, în cazul controalelor planificate, prezenţa conducătorului său (adjunctului acestuia) sau a conducătorului subdiviziunii sale responsabile de aspectele ce ţin de controlul în cauză. În cazul controalelor inopinate, va asigura prezenţa persoanelor menţionate imediat ce va fi posibil în virtutea circumstanţelor obiective;
    - persoana (agentul economic) supusă controlului şi angajaţii acesteia, în limitele competenţei, au obligaţia de a coopera cu inspectorul şi de a contribui la exercitarea drepturilor acestuia.

Important!

  • În cazul în care conducătorul sau persoana responsabilă a agentului economic se eschivează de la prezentarea documentelor necesare, inspectorul sau conducătorul grupului de control este în drept să se adreseze organelor de poliţie pentru a obţine sprijin la iniţierea şi efectuarea controlului respectiv şi să întreprindă măsurile prevăzute de Codul contravenţional al Republicii Moldova.
  • În cazul în care agentul economic refuză să prezinte produsele, serviciile pentru a fi controlate inspectorul principal de stat (Directorul Agenției) este în drept să elibereze prescripţia privind interzicerea definitivă a fabricării (producerii), plasării pe piaţă, livrării, depozitării, comercializării produselor, a prestării serviciilor.

HG 597 din 13.08.2012 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de efectuare a activității de supraveghere a pieței de către Agenția pentru Protecția Consumatorilor

Legea Nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător

 

Tel. +373 22 501 980
Fax +373 22 501 981
Copyright © 2019 Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței.