Prima   »  Vreau să depun o PLÂNGERE!!!   »  Cum ne adresăm corect în instanţa de judecată!!!
Cum ne adresăm corect în instanţa de judecată!!!

»»  General

Extrage documentul integral

În conformitate cu art.5 Codul de Procedură Civilă al RM (CPC RM) orice persoană interesată este în drept să se adreseze în instanţă judecătorească, în modul stabilit de lege, pentru a-şi apăra drepturile încălcate sau contestate, libertăţile şi interesele legitime. Nici unei persoane nu i se poate refuza apărarea judiciară din motiv de inexistenţă a legislaţiei, de imperfecţiune, coliziune sau obscuritate a legislaţiei în vigoare. Renunţarea uneia dintre părţi de a se adresa în judecată prin încheierea în prealabil a unei convenţii nu are efect juridic, cu excepţia cazurilor de încheiere a unei convenţii de strămutare, în condiţiile legii, a litigiului la judecata arbitrală.

În pricinile civile, justiţia se înfăptuieşte potrivit reglementărilor legislaţiei procedurale civile numai de către instanţele judecătoreşti şi de judecătorii ei, numiţi în funcţie în modul stabilit de lege. Constituirea de instanţe extraordinare este interzisă.


»»  Cine înfăptuieşte justiţia şi unde ne adresăm cu cererea de chemare în judecată?

Conform competenţei materiale a instanţelor judecătoreşti deosebim:

I. Instanţele judecătoreşti de drept comun, care judecă pricinile civile, cu participarea persoanelor fizice şi juridice, autorităţilor publice, privind apărarea drepturilor încălcate sau contestate, libertăţilor şi intereselor legitime dacă apărarea nu se efectuează pe o altă cale judiciară, în special pricinile în litigiile de drept ce nasc din raporturi juridice civile, familiale, de muncă, locative, funciare, ecologice şi din alte raporturi juridice, bazate pe egalitatea părţilor, pe libertatea contractului şi pe alte temeiuri de apariţie a drepturilor şi obligaţiilor; pricinile în litigiile ce decurg din raporturi de contencios administrativ etc.

II. Instanţele judecătoreşti economice, care judecă litigiile economice ce apar din raporturi juridice civile, financiare, funciare, din alte raporturi dintre persoane juridice, persoane fizice care practică activitate de întreprinzător fără a se constitui persoană juridică, avînd statut de întreprinzător individual, dobîndit în modul stabilit de lege, etc.

Instanţa judecătorească intentează procesul civil la cererea de chemare în judecată a persoanei (reclamantului) care revendică apărarea unui drept al său încălcat sau contestat, libertăţii ori a unui interes legitim de către pîrît.

acţiunea (cererea de chemare în judecată) în apărare a drepturilor consumatorului poate fi intentată în instanţa judecătorească competentă să judece pricina la alegerea reclamantului (art. 39, alin. (14) CPC RM), şi anume:

1.     de la domiciliul reclamantului sau în instanţa de la locul încheierii sau executării contractului;

2.     de la domiciliul sau de la locul de aflare a pîrîtului;

3.     acţiunea împotriva unei organizaţii se intentează în instanţa de la sediul ei sau al organului ei de administraţie;

4.     acţiunea împotriva unei persoane juridice sau a unei alte organizaţii poate fi intentată şi în instanţa de la locul de aflare a bunurilor acestora;

5.     acţiunea născută din contractul în care se indică locul executării lui poate fi intentată şi în instanţa din acel loc;

6.     acţiunea împotriva pîrîtului care este o organizaţie sau un cetăţean al Republicii Moldova cu sediul ori cu domiciliul pe teritoriul unui alt stat poate fi intentată şi în instanţa de la sediul ori domiciliul reclamantului sau în instanţa de la locul de aflare a bunurilor pîrîtului pe teritoriul Republicii Moldova;

7.     acţiunea împotriva cărăuşului, născută dintr-un contract de transport de pasageri şi bagaje sau de încărcături, se înaintează în instanţa de la sediul cărăuşului căruia, în modul stabilit, i-a fost înaintată pretenţia.

 

 


»»  Cum înaintăm acţiunea în instanţa judecătorească ?

Primul pas în acest sens este adresarea la un specialist competent în protecţia drepturilor consumatorilor, la un jurist, pentru întocmirea corectă şi în conformitate cu legislaţia în vigoare a cererii de chemare în judecată. Acest lucru poate fi făcut şi personal, dar în conformitate cu rigorile actelor legislative şi normative în vigoare, inclusiv cu trimiteri la prevederile acestora.

Cererea privind protecţia drepturilor consumatorilor trebuie sa corespunda formei si conţinutului dispoziţiilor art. 166 CPC RM, semnată de reclamant sau de reprezentantul lui împuternicit, în care să indică obligatoriu:

a) instanţa căreia îi este adresată;

b) numele sau denumirea reclamantului, domiciliul numele reprezentantului şi adresa lui, în cazul în care cererea se depune de reprezentant;

c) numele sau denumirea pîrîtului, domiciliul ori sediul lui;

d) esenţa încălcării sau a pericolului de încălcare a drepturilor, libertăţilor sau intereselor legitime ale reclamantului, pretenţiile lui (ce drept al consumatorului a fost încalcat, cînd şi cum s-a manifestat aceasta);

e) circumstanţele de fapt şi de drept pe care reclamantul îşi întemeiază pretenţiile, demonstrarea probelor care confirmă circumstanţele;

f) pretenţiile reclamantului către pîrît (reclamantul poate formula în cererea de chemare în judecată mai multe pretenţii, conexe prin temeiurile apariţiei sau prin probe);

g) valoarea acţiunii, dacă aceasta poate fi evaluată (marimea sumei cerinţei înaintate cu calculele şi temeiurile respective);

h) date despre respectarea procedurii de soluţionare prealabilă a litigiului pe cale extrajudiciară dacă pentru un astfel de litigiu îndeplinirea procedurii este prevăzută de lege sau de contractul părţilor;

i) documentele anexate la cerere.

Cererea de chemare în judecată poate cuprinde şi alte date, importante pentru soluţionarea pricinii, precum şi demersurile reclamantului.

La cererea de chemare în judecată, în conformitate cu art. 167 CPC RM, se anexează toate actele ce justifică pretenţiile şi obiecţiile reclamantului:

a) copiile de pe cererea de chemare în judecată şi de pe înscrisuri, certificate în modul stabilit, într-un număr egal cu numărul de pîrîţi şi de intervenienţi, dacă ei nu dispun de aceste acte, plus un rînd de copii pentru instanţă;

b) dovada de plată a taxei de stat (legislaţia în vigoare nu scuteşte consumatorii de achitarea taxei de stat pentru acţiunile privind încălcarea drepturilor lor;

c) documentele care certifică circumstanţele pe care reclamantul îşi întemeiază pretenţiile şi copiile de pe aceste documente pentru pîrîţi şi intervenienţi, dacă aceştia nu dispun de ele (contractul, chitanţa-obligaţiune, chitanţa-comanda, foaia de însoţire, cecul, bonul de casă, marca fabricării, marca comercială, eticheta, alte documente);

d) documentele care confirmă respectarea procedurii de soluţionare prealabilă a litigiului, dacă respectarea acestei proceduri este prevăzută de lege sau de contractul părţilor;

e) procura sau un alt document ce legalizează împuternicirile reprezentantului.

în conformitate cu art. 85 CPC RM, în funcţie de situaţia materială, persoana fizică poate fi scutită de judecător (de instanţa judecătorească) de plata taxei de stat sau de plata unei părţi a ei.

Primirea cererii de chemare în judecată.

în conformitate cu art. 168 CPC RM la primirea cererii de chemare în judecată, judecătorul verifică dacă aceasta întruneşte exigenţele prevăzute de lege. În caz contrar, reclamantul trebuie să facă imediat completările sau modificările cerute ori să depună copii de pe cerere şi copii autentificate de pe înscrisurile pe care îşi întemeiază pretenţiile.

După primirea cererii ce chemare în judecată, în decursul a 5 zile de la depunere, printr-o încheiere nesusceptibilă de recurs, judecătorul soluţionează primirea acesteia.

Totuşi, judecătorul, în baza art. art. 169, 170 CPC RM, în decursul a 5 zile de la data depunerii cererii de chemare în judecată, poate dispune printr-o încheiere motivată, refuzul de a primi sau restitui cererea, şi în dependenţă de hotîrîrea luată în încheiere, remite reclamantului cererea cu toate documentele anexate.

După ce primeşte cererea de chemare în judecată, judecătorul pregăteşte pricina pentru dezbateri judiciare, pentru a asigura judecarea ei justă şi promptă şi ulterior, înştiinţează obligatoriu prin citaţie participanţii la proces despre locul, data şi ora şedinţei.

Cererea de chemare în judecată şi actele de procedură se comunică participanţilor la proces şi persoanelor interesate, contra semnătură, prin intermediul persoanei împuternicite, prin poştă, cu scrisoare recomandată şi cu aviz de primire, sau prin alte mijloace care să asigure transmiterea textului cuprins în act şi confirmarea primirii lui, precum şi prin delegaţie judiciară.

Termenul de judecată se stabileşte astfel încît, de la primirea citaţiei, pîrîtul să aibă la dispoziţie cel puţin 15 zile pentru a-şi pregăti apărarea, iar în procese urgente, cel puţin 5 zile. Dacă părţile declară că sînt pregătite pentru examinarea pricinii în fond, instanţa poate dispune examinarea ei în prima zi de prezentare.

 


»»  Cum ne comportăm în şedinţa de judecată?

Cînd judecătorii intră în sala de şedinţe sau se retrag în camera de deliberare, cei prezenţi se ridică în picioare. De asemenea, cînd se dă citire hotărîrii judecătoreşti sau încheierii judecătoreşti, în cazul cînd procesul se termină fără adoptarea unei hotărîri, cei prezenţi, inclusiv judecătorii, stau în picioare.

Participanţii la proces, se adresează judecătorului cu formula „Onorată instanţă", şi depun depoziţii şi dau explicaţii stînd în picioare. Excepţii se fac numai cu încuviinţarea preşedintelui şedinţei.

Dezbaterea judiciară a pricinii se desfăşoară în condiţii de activitate normală şi de securitate a participanţilor la proces şi a celorlalte persoane prezente în sala de şedinţe, care au obligaţia de a respecta ordinea stabilită pentru judecarea pricinii.

Persoana care încalcă ordinea în şedinţă de judecată este avertizată de preşedintele şedinţei în numele instanţei, iar dacă încalcă repetat ordinea, participantul la proces sau reprezentantul avertizat poate fi îndepărtat, prin încheiere judecătorească, din sală pentru tot timpul dezbaterilor judiciare sau al unei părţi din şedinţă.

 


»»  Care sunt drepturile şi obligaţiile participanţilor la process?

Participanţii la proces sînt în drept să ia cunoştinţă de materialele dosarului, să facă extrase şi copii de pe ele, să solicite recuzări, să prezinte probe şi să participe la cercetarea lor, să pună întrebări altor participanţi la proces, martorilor, experţilor şi specialiştilor, să formuleze cereri, să reclame probe, să dea instanţei explicaţii orale şi scrise, să expună argumente şi considerente asupra problemelor care apar în dezbaterile judiciare, să înainteze obiecţii împotriva demersurilor, argumentelor şi considerentelor celorlalţi participanţi, să atace actele judiciare şi să-şi exercite toate drepturile procedurale acordate de legislaţia procedurală civilă.

Participanţii la proces se bucură de drepturi procesuale egale şi au obligaţii procesuale egale, cu unele excepţii stabilite de lege în dependenţă de poziţia pe care o ocupă în proces, şi în acelaşi participanţii sînt obligaţi să se folosească cu bună-credinţă de drepturile lor procedurale.

Consumatorul este în drept să se adreseze în judecată pentru apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor lor legitime personal sau prin reprezentanţi. Participarea personală în proces nu face ca persoana fizică să decadă din dreptul de a avea reprezentant.

Reprezentant în judecată poate fi orice persoană cu capacitate de exerciţiu deplină care are împuternicirile respective (procura sau un alt document ce legalizează împuternicirile) reprezentantului, legalizate în modul stabilit, pentru a susţine procesul.

 


»»  Termenele de judecare a pricinilor civile

Pricinile civile se judecă în primă instanţă în termen rezonabil. Criteriile de determinare a termenului rezonabil sînt: complexitatea pricinii, comportamentul părţilor în proces, conduita instanţei judecătoreşti, iar respectarea termenului rezonabil de judecare a pricinii se asigură de către instanţă.

Şedinţa de judecată

Judecarea pricinii în fond începe cu un raport asupra pricinii, prezentat de preşedintele şedinţei sau de un judecător. După aceasta, preşedintele clarifică dacă reclamantul îşi susţine pretenţiile, dacă pîrîtul recunoaşte pretenţiile reclamantului şi dacă părţile doresc să încheie procesul cu o tranzacţie.

Preşedintele şedinţei trebuie să ia măsuri pentru ca părţile să soluţioneze pe cale amiabilă litigiul sau unele probleme litigioase. În acest scop, instanţa poate acorda părţilor, la cerere, un termen de conciliere şi poate cere prezentarea lor personală în judecată chiar dacă sînt reprezentate în proces.

Fiecare parte trebuie să dovedească circumstanţele pe care le invocă drept temei al pretenţiilor şi obiecţiilor sale dacă legea nu dispune altfel. Probele se adună şi se prezintă de către părţi şi de alţi participanţi la proces.

După examinarea tuturor probelor, preşedintele şedinţei de judecată precizează dacă participanţii la proces şi reprezentanţii acestora solicită completarea materialelor din dosar. Dacă nu se fac astfel de cereri, preşedintele declară finalizarea examinării pricinii, instanţa trecînd la susţineri orale, care constau în luările de cuvînt ale participanţilor la proces.

După susţinerile orale, fiecare participant are dreptul la replică asupra celor expuse în susţineri. Dreptul la ultima replică îl au pîrîtul şi reprezentantul lui.

Hotărîrea judecătorească 

După încheierea susţinerilor orale, completul de judecată se retrage în camera de deliberare pentru adoptarea hotărîrii, fapt despre care preşedintele şedinţei de judecată îi anunţă pe cei prezenţi în sala de şedinţe. La deliberare iau parte numai judecătorii în faţa cărora a avut loc judecarea cauzei. Completul de judecată deliberează în secret. Divulgarea deliberărilor este interzisă.

După semnarea hotărîrii, completul de judecată revine în sala de şedinţe, unde preşedintele sau unul dintre judecători dă citire hotărîrii judecătoreşti. După aceasta, preşedintele şedinţei lămureşte procedura şi termenul de atac împotriva hotărîrii.

Dacă este expusă într-o limbă pe care participanţii la proces nu o cunosc, hotărîrea judecătorească trebuie citită de traducător în limba în care s-a desfăşurat procesul ori în limba utilizată de ei în proces.

Hotărîrea judecătorească trebuie să fie legală şi întemeiată. Instanţa îşi întemeiază hotărîrea numai pe circumstanţele constatate nemijlocit de instanţă şi pe probele cercetate în şedinţă de judecată.

Hotărîrea se pronunţă imediat după dezbaterea pricinii. Redactarea hotărîrii motivate poate fi amînată pe un termen de cel mult 15 zile, însă partea ei introductivă şi dispozitivul trebuie să fie comunicate de instanţă în aceeaşi şedinţă în care s-au încheiat dezbaterile judiciare. Dispozitivul hotărîrii pronunţate trebuie semnat de toţi judecătorii din completul de judecată şi anexat la dosar.

Dacă sînt necesare explicaţii referitor la sensul, extinderea sau aplicarea dispozitivului hotărîrii sau dacă hotărîrea cuprinde dispoziţii contradictorii, instanţa emitentă poate, la cererea participanţilor la proces sau a organului de executare a hotărîrii, să dea explicaţii asupra dispozitivului ori să omită dispoziţiile contradictorii fără a modifica cuprinsul hotărîrii.

 Explicarea hotărîrii se face în şedinţă de judecată. Participanţilor la proces li se comunică locul, data şi ora şedinţei. Neprezentarea lor însă nu împiedică explicarea hotărîrii.

Hotărîrea judecătorească se execută, în modul stabilit de lege, după ce rămîne definitivă, cu excepţia cazurilor de executare imediată după pronunţare.

Participanţilor la proces care nu s-au prezentat în şedinţă de judecată li se trimite copia de pe hotărîrea judecătorească în cel mult 7 zile de la emiterea hotărîrii motivate.

 Căile de atac al hotărîrilor judecătoreşti

Hotărîrile susceptibile de apel pot fi atacate, pînă a rămîne definitive, în instanţă de apel care, în baza materialelor din dosar şi a celor prezentate suplimentar, verifică corectitudinea constatării circumstanţelor de fapt ale pricinii, a aplicării şi interpretării normelor de drept material, precum şi respectarea normelor de drept procedural, la judecarea pricinii în primă instanţă.

 


»»  EXEMPLU de CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

Prima   »  Vreau să depun o PLÂNGERE!!!   »  Cum ne adresăm corect în instanţa de judecată!!!
Adresa: mun.Chișinău, str. Vasile Alecsandri 78, MD-2012. Tel. +373 22 501 980    Fax. +373 22 501 981
Total vizitatori: 1940601 |  ieri: 1396 |  azi: 838 |  online: 3   actualizat la: 19.03.2019
Creat de Brand.md