DEPUNE O PETIȚIE
?
Program de lucru
Luni-Vineri: 8:00 - 17:00
Linia Verde
Doar rețeaua fixă
TELEFONUL CONSUMATORULUI
SEMNALEAZĂ ACTE DE CORUPȚIE
menu
Prima Creditele pentru consumatori

Creditele pentru consumatori

Informaţii standard care trebuie incluse în publicitate

(1) Orice formă de publicitate referitoare la contractele de credit care indică o rată a dobînzii sau alte cifre referitoare la costul creditului pentru consumator va cuprinde informaţii standard în conformitate cu prevederile din prezentul articol.

(2) Informaţiile standard specifică, într-un limbaj clar, concis şi lizibil, în acelaşi cîmp vizual şi cu caractere de aceeaşi dimensiune, prin intermediul unui exemplu reprezentativ, următoarele:

 • a) rata dobînzii aferente creditului, fixă şi/sau flotantă, împreună cu informaţiile privind orice costuri incluse în costul total al creditului pentru consumator; 
 • b) valoarea totală a creditului;
 • c) dobînda anuală efectivă, care se indică în mod evidențiat (cu caractere aldine); 
 • d) dacă este cazul, durata contractului de credit;
 • e) în cazul unui credit sub formă de amînare la plată pentru un anumit bun sau serviciu, preţul actual şi valoarea oricărei plăţi în avans; şi
 • f) dacă este cazul, valoarea totală plătibilă de către consumator şi valoarea ratelor de plată;
 • g) atenţionarea consumatorului de către creditor asupra responsabilităţii de rambursare a creditului.

(3) În cazul în care încheierea unui contract referitor la un serviciu accesoriu aferent contractului de credit, în special referitor la o asigurare, este obligatorie pentru obţinerea creditului sau pentru obţinerea creditului conform clauzelor şicondiţiilor prezentate, iar costul acelui serviciu nu poate fi determinat în prealabil, obligaţia de a încheia un asemenea contract este, de asemenea, menţionată în mod clar, concis şi lizibil, împreună cu dobînda anuală efectivă.

(4) Prezentul articol se aplică luîndu-se în considerare normele cu privire la publicitate şi cele cu privire la practicile comerciale incorecte.

Informaţii precontractuale

(1) Creditorul şi, dacă este cazul, intermediarul de credit furnizează consumatorului, în baza clauzelor şi a condiţiilor de creditare oferite de către creditor, precum şi, după caz, a preferinţelor exprimate şi a informaţiilor furnizate de către consumator, informaţiile necesare care să îi permită consumatorului să compare mai multe oferte pentru a putea lua o decizie informată cu privire la eventuala încheiere a unui contract de credit.

(2) Informaţiile precontractuale sînt furnizate:

 • a) cu suficient timp înainte, dar cel puţin cu 15 zile calendaristice înainte ca un consumator să încheie un contract de credit sau să accepte o ofertă. Perioada de 15 zile poate fi redusă cu acordul scris al consumatorului;
 • b) imprimate pe hîrtie sau pe un alt suport durabil, redactate într-un limbaj clar şi lizibil, cu caractere de aceeaşi dimensiune. În cazul în care informaţiile sînt redactate pe hîrtie, culoarea de fond a hîrtiei pe care este redactat formularul trebuie să fie în contrast cu cea a fontului utilizat;
 • c) prin intermediul formularului.

(3) Informaţiile precontractuale cuprind:

 • a) tipul de credit;
 • b) numele/denumirea şi domiciliul/sediul creditorului, precum şi, după caz, cele ale intermediarului de credit implicat;
 • c) valoarea totală a creditului şi condiţiile care reglementează tragerea creditului;
 • d) durata contractului de credit;
 • e) în cazul unui credit acordat sub forma unei amînări la plată pentru un anumit bun sau serviciu şi în cazul contractelor de credit legate, bunul sau serviciul respectiv şi preţul de achiziţie al acestuia;
 • f) rata dobînzii aferente creditului, condiţiile de aplicare a ratei dobînzii aferente creditului şi, unde este cazul, orice indice de referinţă aplicabil ratei iniţiale a dobînzii aferente creditului, precum şi termenele, procedurile şi condiţiile în care variază rata dobînzii aferente creditului; în cazul în care se aplică rate diferite ale dobînzii aferente creditului în circumstanţe diferite, se specifică informaţiile menţionate privind toate ratele aplicabile;
 • g) dobînda anuală efectivă şi valoarea totală plătibilă de către consumator, ilustrate prin intermediul unui exemplu reprezentativ care menţionează toate ipotezele folosite pentru calculul ratei respective; în cazul în care consumatorul a informat creditorul în legătură cu una sau mai multe componente ale creditului preferat, precum durata contractului de credit şi valoarea totală a creditului, creditorul trebuie să ia în considerare aceste componente; în cazul în care un contract de credit prevede modalităţi de tragere diferite, cu costuri diferite sau cu rate ale dobînzii aferente creditului diferite, şi creditorul foloseşte ipoteza de la pct. 2 lit. c) din anexa nr. 2, acesta trebuie să indice faptul că aplicarea altor mecanisme de tragere pentru acest tip de contract de credit poate avea drept rezultat aplicarea unei dobînzi anuale efective mai mari;
 • h) suma, numărul şi frecvenţa plăţilor care vor fi efectuate de către consumator şi, dacă este cazul, ordinea în care plăţile vor fi alocate, pentru rambursare, diferitelor solduri restante fixate la rate diferite ale dobînzii aferente creditului; 
 • i) unde este cazul, costurile de administrare a unuia sau mai multor conturi care înregistrează atît operaţiunile de plată, cît şi tragerile din credit, cu excepţia cazului în care deschiderea unui cont este opţională, costurile pentru utilizarea unui mijloc de plată, atît pentru operaţiuni de plată, cît şi pentru trageri din credit, orice alte costuri rezultînd din contractul de credit, precum şi condiţiile în care aceste costuri pot fi modificate;
 • j) dacă este cazul, informaţia privind obligativitatea consumatorului de a plăti taxe notariale la încheierea contractului de credit;
 • k) obligaţiile referitoare la încheierea unui contract privind un serviciu accesoriu aferent unui contract de credit, în special o poliţă de asigurare, în cazul în care obţinerea creditului sau obţinerea creditului conform clauzelor şi condiţiilor prezentate este condiţionată de încheierea unui contract privind acest serviciu; 
 • l) rata dobînzii aplicabilă în cazul ratelor restante, măsurile pentru ajustarea acesteia şi, unde este cazul, mărimea penalităţilor aplicate în caz de neachitare;
 • m) o avertizare privind consecinţele neefectuării plăţilor;
 • n) unde este cazul, garanţiile solicitate; 
 • o) dreptul de revocare;
 • p) dreptul de rambursare anticipată, dacă acesta există, şi, dacă este cazul, informaţii privind dreptul creditorului la compensaţie şi modul în care aceasta va fi stabilită;
 • q) dreptul consumatorului de a fi informat gratuit asupra rezultatului consultării bazei de date realizate pentru evaluarea bonităţii sale;
 • r) dreptul consumatorului de a primi, la cerere şi gratuit, un exemplar al proiectului de contract de credit. Această dispoziţie nu se aplică în cazul în care, în momentul cererii, creditorul nu doreşte să încheie contractul de credit cu consumatorul;
 • s) dacă este cazul, termenul pe parcursul căruia informaţiile precontractuale au forţă obligatorie pentru creditor.

(4) Orice alte informaţii suplimentare creditorul le furnizează consumatorului într-un document separat, care poate fi anexat la formularul prezentat în anexa nr. 1.

(5) În cazul comunicării telefonice, descrierea caracteristicilor principale ale serviciului financiar care trebuie oferită va cuprinde cel puţin elementele menţionate la alin. (3) lit. c)–f) şi h) şi dobînda anuală efectivă, ilustrată prin intermediul unui exemplu reprezentativ, precum şi valoarea totală plătibilă de către consumator.

(6) În cazul în care, la cererea consumatorului, contractul de credit a fost încheiat folosind un mijloc de comunicare la distanţă care nu permite furnizarea informaţiilor conform alin. (1)–(3), creditorul pune la dispoziţia consumatorului toate informaţiile precontractuale folosind formularul prezentat în anexa nr. 1 imediat după încheierea contractului de credit.

(7) La cerere, în plus faţă de informaţiile prevăzute, consumatorului i se va furniza gratuit şi un exemplar din proiectul de contract de credit.

(8) Creditorii şi, unde este cazul, intermediarii de credit oferă consumatorului explicaţii corespunzătoare, pentru a-i permite să evalueze dacă contractul de credit propus este adaptat la nevoile sale şi la situaţia sa financiară, unde este cazul, prin explicarea: 

 • a) informaţiilor precontractuale care sînt furnizate conform alin. (1)–(3);
 • b) caracteristicilor esenţiale ale produselor propuse (rata dobînzii, numărul de comisioane, costurile creditului, condiţiile rambursării anticipate, valoarea totală de plătit), precum şi a consecinţelor neonorării clauzelor contractuale;
 • c) costurilor incluse în costul total al creditului pentru consumator (costurile pentru serviciile accesorii aferente contractului de credit, în special valoarea medie a primelor de asigurare).
Cerinţe faţă de contractele de credit

(1) Contractele de credit sînt redactate într-un limbaj clar şi lizibil, cu caractere de aceeaşi dimensiune, pe hîrtie sau pe un alt suport durabil.

(2) În cazul în care contractul este redactat pe hîrtie, culoarea de fond a hîrtiei pe care este redactat contractul trebuie sa fie în contrast cu cea a fontului utilizat.

(3) Contractul de credit specifică în mod clar şi concis:

 • a) tipul de credit;
 • b) numele/denumirile şi adresele domiciliului/sediului părţilor contractante, precum şi, dacă este cazul, cele ale intermediarilor de credit implicaţi; 
 • c) durata contractului de credit;
 • d) valoarea totală a creditului şi condiţiile care reglementează acordarea tranşei din credit; 
 • e) în cazul unui credit acordat sub forma unei amînări la plată pentru un anumit bun sau serviciu sau în cazul contractelor de credit legate, bunul sau serviciul respectiv şi preţul actual al acestuia;
 • f) rata dobînzii aferente creditului, condiţiile care reglementează aplicarea ratei dobînzii aferente creditului şi, unde este cazul, orice indice de referinţă aplicabil ratei iniţiale a dobînzii aferente creditului, precum şi termenele, procedurile şi condiţiile în care variază rata dobînzii aferente creditului şi, în cazul în care se aplică rate diferite ale dobînzii aferente creditului în circumstanţe diferite, se specifică informaţiile menţionate privind toate ratele aplicabile;
 • g) dobînda anuală efectivă şi valoarea totală plătibilă de către consumator, indicate în mod evidențiat (cu caractere aldine) și calculate la momentul încheierii contractului de credit; se menţionează toate ipotezele folosite pentru calculul acestei rate;
 • h) suma, numărul şi frecvenţa plăţilor care urmează să fie efectuate de către consumator şi, dacă este cazul, ordinea în care plăţile vor fi alocate, pentru rambursare, diferitelor solduri restante fixate la rate diferite ale dobînzii aferente creditului;
 • i) în cazul unui contract de credit pe durată determinată, dreptul consumatorului de a primi, la cerere şi gratuit, conform periodicităţii stabilite în contractul de credit, pe hîrtie sau pe alt suport durabil, la decizia consumatorului, un extras de cont/situaţia de plăţi sub forma unui grafic de rambursare care indică ratele datorate, precum şi termenele şi condiţiile de plată a acestor sume. Graficul conţine o detaliere a fiecărei rambursări care indică rambursarea valorii totale a creditului, dobînda calculată în baza ratei dobînzii aferente creditului şi orice costuri suplimentare. În cazul în care rata dobînzii nu este fixă sau costurile suplimentare pot fi modificate în baza contractului de credit, graficul de rambursare indică în mod clar şi concis că datele cuprinse în grafic vor rămîne valabile numai pînă la schimbarea următoare a ratei dobînzii aferente creditului sau a costurilor suplimentare potrivit contractului de credit;
 • j) în cazul în care costurile şi dobînzile trebuie plătite fără a se rambursa o parte din valoarea totală a creditului, un extras care arată perioadele şi condiţiile pentru plata dobînzii şi a oricăror costuri asociate creditului;
 • k) unde este cazul, costurile de administrare a unuia sau mai multor conturi care înregistrează atît operaţiunile de plată, cît şi tragerile din credit, cu excepţia cazului în care deschiderea unui cont este opţională, costurile pentru utilizarea unui mijloc de plată, atît pentru operaţiuni de plată, cît şi pentru trageri din credit, orice alte costuri rezultînd din contractul de credit, precum şi condiţiile în care aceste costuri pot fi modificate;
 • l) rata dobînzii, în cazul plăţilor expirate, aplicabilă la data încheierii contractului de credit, măsurile pentru ajustarea acesteia şi, dacă este cazul, orice penalităţi datorate în caz de neplată;
 • m) o avertizare privind consecinţele neefectuării plăţilor;
 • n) după caz, o menţiune potrivit căreia este necesară plata unor taxe notariale şi costuri în legătură cu încheierea şi înregistrarea contractului de credit şi a documentelor aferente acestuia; 
 • o) garanţiile şi asigurările necesare;
 • p) dreptul de revocare, termenul în care acel drept poate fi exercitat şi alte condiţii pentru exercitarea acestuia, inclusiv informaţii privind obligarea consumatorului de a plăti creditul sau partea de credit trasă şi dobînda, precum şi cuantumul dobînzii plătibile pe zi;
 • q) informaţii privind drepturile precum şi condiţiile pentru exercitarea acestor drepturi; 
 • r) dreptul de rambursare anticipată, procedura de rambursare anticipată, precum şi, dacă este cazul, informaţii privind dreptul creditorului la compensaţie şi modul în care va fi determinată această compensaţie;
 • s) procedura care trebuie urmată în exercitarea dreptului de a cere revocarea contractului de credit;
 • t) existenţa posibilităţii de a recurge la o procedură extrajudiciară de contestare şi la o cale de atac pentru consumator şi, în caz afirmativ, modalităţile de acces la acestea;
 • u) după caz, denumirea şi adresa autorităţii de supraveghere competente.

(4) În cazul contractelor de credit sub forma unei facilităţi de tip „descoperit de cont” (overdraft), următoarele informaţii se specifică în mod clar şi concis:

 • a) tipul de credit;
 • b) numele/denumirile şi adresele domiciliului/sediului şi ale locului în care îşi desfăşoară activitatea părţile contractante, precum şi, după caz, numele şi adresa domiciliului/sediului şi/sau a locului desfăşurării activităţii intermediarului de credit implicat ori, după caz, adresa de domiciliu a acestuia;
 • c) durata contractului de credit; 
 • d) valoarea totală a creditului şi condiţiile care reglementează tragerea creditului;
 • e) rata dobînzii aferente creditului, condiţiile de aplicare a acesteia şi, unde este cazul, orice indice de referinţă aplicabil ratei iniţiale a dobînzii aferente creditului, precum şi termenele, procedura şi condiţiile pentru modificarea ratei dobînzii aferente creditului; în cazul în care se aplică rate ale dobînzii aferente creditului diferite în circumstanţe diferite, informaţiile menţionate se specifică în privinţa tuturor ratelor aplicabile;
 • f) dobînda anuală efectivă şi costurile totale ale creditului pentru consumator, indicate în mod evidențiat (cu caractere aldine) și calculate la momentul încheierii contractului de credit; se menţionează toate ipotezele folosite pentru calculul ratei respective, ,,costul total al creditului pentru consumatori” şi “dobînda anuală efectivă”;
 • g) o menţiune conform căreia consumatorului i se poate solicita în orice moment rambursarea integrală, la cerere, a creditului, dar nu înainte de expirarea a 15 zile calendaristice de la data înaintării solicitării în cauză;
 • h) informaţii cu privire la costurile aplicabile încă de la momentul încheierii contractului de credit, precum şi, dacă este cazul, condiţiile în care pot fi modificate aceste costuri.
Reguli privind contractele de credit cu dobîndă flotantă

În contractele de credit cu dobîndă flotantă se vor aplica următoarele reguli:

 • a) dobînda va fi compusă dintr-un indice de referinţă, stabilit conform metodologiei Băncii Naţionale a Moldovei, la care creditorul poate adăuga o anumită marjă fixă pe toată durata derulării contractului; 
 • b) modul de calcul al dobînzii trebuie indicat în mod expres în contract, cu precizarea periodicităţii şi/sau a condiţiilor în care survine modificarea ratei dobînzii flotante, atît în sensul majorării, cît şi în cel al reducerii acesteia;
 • c) elementele care intră în formula de calcul al dobînzii flotante şi valoarea acestora vor fi afişate pe site-urile şi la toate oficiile creditorilor.
Informaţii privind rata dobînzii aferente creditului

(1) Atunci cînd este cazul, consumatorul este informat, pe hîrtie sau pe un alt suport durabil, în legătură cu orice modificare a ratei dobînzii aferente creditului înainte ca modificarea să intre în vigoare. Informaţiile cuprind:

 • a) valoarea plăţilor de efectuat după intrarea în vigoare a noii rate a dobînzii aferente creditului;
 • b) în cazul în care numărul sau frecvenţa plăţilor se modifică, informaţii în legătură cu acestea.

(2) În contractul de credit părţile pot conveni ca informaţiile la care se face referire la alin. (1) să fie transmise periodic consumatorului în cazurile în care modificarea ratei dobînzii aferente creditului este cauzată de o modificare a indicelui de referinţă şi noul indice de referinţă este făcut public, iar informaţiile privind noul indice de referinţă sînt puse la dispoziţie la sediul creditorului.

Cerinţe precontractuale de informare pentru contractele de credit sub forma facilităţii de tip „descoperit de cont” (overdraft) şi pentru anumite contracte specifice de credit

(1) În cazul contractelor de credit prevăzute la art. 2 alin. (3) şi (5), creditorul şi, după caz, intermediarul de credit furnizează consumatorului, în baza clauzelor şi a condiţiilor de creditare oferite de către creditor, precum şi, după caz, a preferinţelor exprimate şi a datelor furnizate de către consumator, informaţiile necesare care să îi permită consumatorului să compare mai multe oferte pentru a putea lua o decizie informată cu privire la eventuala încheiere a unui contract de credit. 

(2) Informaţiile precontractuale sînt furnizate:

 • a) cu suficient timp înainte, dar cel puţin cu 15 zile calendaristice înainte ca un consumator să încheie un contract de credit sau să accepte o ofertă. Perioada de 15 zile poate fi redusă cu acordul scris al consumatorului;
 • b) imprimate pe hîrtie sau pe un alt suport durabil, redactate într-un limbaj clar şi lizibil, cu caractere de aceeaşi dimensiune. În cazul în care informaţiile sînt redactate pe hîrtie, culoarea de fond a hîrtiei pe care este redactat formularul trebuie să fie în contrast cu cea a fontului utilizat;
 • c) prin intermediul formularului prevăzut la anexa nr. 3.

(3) Informaţiile precontractuale cuprind:

 • a) tipul de credit;
 • b) numele/denumirea şi domiciliul/sediul creditorului, precum şi, după caz, cele ale intermediarului de credit implicat; 
 • c) valoarea totală a creditului;
 • d) durata contractului de credit;
 • e) rata dobînzii aferente creditului şi condiţiile care reglementează aplicarea acesteia, orice indice de referinţă aplicabil ratei iniţiale a dobînzii aferente creditului, costurile aplicabile din momentul încheierii contractului de credit;
 • f) dobînda anuală efectivă prin intermediul unor exemple reprezentative care menţionează toate ipotezele folosite pentru calculul ratei respective;
 • g) condiţiile şi procedura pentru revocarea contractului de credit;
 • h) atunci cînd este cazul, pentru contractele de credit, o menţiune conform căreia consumatorului i se poate solicita în orice moment rambursarea integrală a creditului; 
 • i) rata dobînzii aplicabilă în cazul ratelor restante, măsurile pentru ajustarea acesteia şi, unde este cazul, orice penalităţi aplicate în caz de neplată;
 • j) dreptul consumatorului de a fi informat gratuit asupra rezultatului consultării bazei de date, realizate pentru evaluarea bonităţii sale;
 • k) pentru contractele de credit informaţii cu privire la costurile aplicabile încă de la momentul încheierii contractului de credit, precum şi, dacă este cazul, condiţiile în care pot fi modificate aceste costuri;
 • l) dacă este cazul, termenul de valabilitate a ofertei.

(4) În cazul unui contract de credit, informaţiile precontractuale includ şi:

 • a) valoarea, numărul şi frecvenţa plăţilor care vor fi efectuate de către consumator şi, dacă este cazul, ordinea în care plăţile vor fi alocate, pentru rambursare, diferitelor solduri restante fixate la rate diferite ale dobînzii aferente creditului; şi
 • b) dreptul de rambursare anticipată şi, dacă este cazul, informaţii privind dreptul creditorului la compensaţie şi modul în care aceasta va fi stabilită;
 • c) menţiunea privind durata contractului de credit.

(5) În cazul în care contractul de credit intră în domeniul de aplicare al art. 2 alin. (3) al Legii nr. 202/2013, se aplică numai dispoziţiile menţionate la alin. (1)–(3) din prezentul articol.

(6) În cazul comunicării prin intermediul telefonului şi în cazul în care consumatorul solicită ca facilitatea de tip „descoperit de cont” (overdraft) să fie disponibilă imediat, descrierea caracteristicilor principale ale serviciului financiar include cel puţin elementele menţionate la alin. (3) lit. c)–f) şi h) din prezentul articol; 

(7) Fără a aduce atingere derogării prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b) al Legii nr. 202/2013, în cazul contractelor de credit acordate sub forma unei facilităţi de tip „descoperit de cont” (overdraft) şi care trebuie rambursate într-o perioadă de o lună, descrierea caracteristicilor principale ale creditului include cel puţin elementele prevăzute la alin. (3) lit. с), e), f) şi h) din prezentul articol.

(8) La cerere, în plus faţă de informaţiile menţionate la alin. (1)–(6) din prezentul articol, consumatorului i se furnizează gratuit un exemplar din proiectul de contract de credit, care include informaţiile contractuale prevăzute la art. 10, în măsura în care se aplică articolul respectiv. 

(9) În cazul în care, la cererea consumatorului, contractul a fost încheiat folosind un mijloc de comunicare la distanţă care nu permite oferirea informaţiilor în conformitate cu alin. (2)–(4) din prezentul articol, inclusiv în cazurile menţionate la alin. (6) din prezentul articol, creditorul îşi îndeplineşte, imediat după încheierea contractului de credit, obligaţiile în temeiul alin. (2)–(4) din prezentul articol, prin furnizarea de informaţii contractuale consumatorului în conformitate cu art. 10, în măsura în care acest articol este aplicabil.

(10) În cazul unui contract de tipul celui prevăzut la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 202/2013, în informaţia precontractuală nu se specifică dobînda anuală efectivă.

Modul de calcul al ratei lunare

(1) Calculul ratei lunare a dobînzii se va face pe baza anului calendaristic de 365 sau 366 de zile, luînd în calcul, la numărătorul fracţiei formulei, numărul efectiv de zile cuprins între scadenţe, iar la numitorul aceleiaşi fracţii – 365 sau, respectiv, 366 de zile.

(2) Dobînda de întîrziere se calculează în bază de procent fix şi se aplică la sumele restante în conformitate cu prevederile contractului de credit, cu excepţia sumelor provenite din calculul dobînzii.

Cerinţe privind clauzele contractuale

(1) Sînt interzise clauzele contractuale care dau dreptul creditorului să modifice unilateral clauzele contractuale fără încheierea unui act adiţional, acceptat de consumator.

(2) Creditorul trebuie să poată face dovada că a depus toate diligenţele pentru informarea consumatorului cu privire la semnarea actului adiţional.

(3) În cazul modificărilor impuse prin legislaţie, nesemnarea de către consumator a actului adiţional prevăzut la alin. (1) este considerată acceptare tacită. În acest caz, se interzice introducerea în actul adiţional a altor prevederi decît cele impuse prin legislaţie, iar introducerea în actul adiţional a oricăror alte prevederi decît cele impuse prin legislaţie este considerată nulă de drept.

(4) Se interzice introducerea în contractele de credit a clauzelor prin care:

 • a) consumatorul este obligat să păstreze confidenţialitatea prevederilor şi a condiţiilor contractuale; 
 • b) creditorul poate declara scadent sau poate denunţa unilateral contractul ori poate penaliza consumatorul în cazul afectării reputaţiei creditorului;
 • c) creditorul poate declara scadent anticipat creditul în cazul în care consumatorul nu şi-a îndeplinit obligaţiile conform altor contracte de credit încheiate cu alţi creditori;
 • d) creditorul impune consumatorului încheierea contractului de asigurare a bunurilor puse drept garanţie cu un asigurator agreat de creditor.

(5) Creditorii nu au dreptul să refuze încasarea ratelor de credit în moneda în care s-a acordat creditul.

(6) Orice notificare cu privire la modificarea conţinutului clauzelor contractuale referitoare la costuri va fi transmisă consumatorilor cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de aplicarea acestora, cu excepţia situaţiilor în care consumatorul solicită modificări ale contractului care implică schimbarea costurilor.

Costuri aferente contractelor de credit

(1) Fără a aduce atingere prevederilor legale privind modificarea dobînzii, pe parcursul derulării contractului de credit nu se admite:

 • a) introducerea şi perceperea de noi taxe, comisioane, tarife sau a oricăror alte costuri aferente contractului, cu excepţia costurilor specifice unor servicii suplimentare solicitate în mod expres de consumator, neprevăzute în contract şi care nu erau oferite consumatorului la data încheierii acestuia. Aceste costuri vor fi percepute numai în baza unor acte adiţionale acceptate de consumator;
 • b) majorarea mărimii costurilor stabilite la încheierea contractelor; 
 • c) perceperea unui comision de retragere pentru sumele trase din credit; 
 • d) perceperea unui comision, a unui tarif sau a oricărui alt cost în cazul în care consumatorul doreşte schimbarea datei de scadenţă a creditului cu cel mult 30 de zile;
 • e) perceperea unor comisioane în situaţiile în care consumatorul solicită schimbarea garanţiilor, în condiţiile în care consumatorul plăteşte toate costurile aferente constituirii şi evaluării noilor garanţii.

(2) Costurilor aferente contului curent nu le sînt aplicabile interdicţiile prevăzute la alin. (1) lit. a). Costurile aferente contului curent trebuie să corespundă costurilor efective ale creditorului, să se limiteze la acoperirea acestora şi să nu conducă la obţinerea de venituri suplimentare pentru acesta.

(3) Pentru orice modificare a nivelului costurilor creditului, potrivit condiţiilor contractuale, creditorul este obligat să notifice consumatorul în scris sau, la cererea expresă a consumatorului, prin altă modalitate stabilită de acesta şi agreată de creditor, de asemenea să pună la dispoziţia acestuia un nou grafic de rambursare.

Dreptul de revocare

(1) Consumatorul are la dispoziţie un termen de 14 zile calendaristice în care poate revoca contractul de credit fără a invoca motive.

(2) Termenul de revocare prevăzut la alin. (1) începe să curgă: 

 • a) de la data încheierii contractului de credit; sau
 • b) de la data la care consumatorului îi sînt aduse la cunoştinţă clauzele şi condiţiile contractuale şi informaţiile prevăzute la art. 10, în cazul în care ziua respectivă este ulterioară celei la care se face referire la lit. a) din prezentul alineat.

(3) În cazul în care consumatorul îşi exercită dreptul de revocare, acesta are următoarele obligaţii:

 • a) pentru ca revocarea să fie efectivă înainte de expirarea termenului menţionat la alin.(1), de a-l notifica pe creditor ca urmare a informaţiilor oferite de acesta conform art. 10 alin. (3) lit. p), prin mijloace care confirmă recepţionarea notificării. Termenul este considerat a fi respectat în cazul în care respectiva notificare este expediată înainte de expirarea termenului, cu condiţia să fie pe hîrtie sau pe un alt suport durabil de care dispune creditorul şi accesibil acestuia; şi
 • b) de a-i plăti creditorului principalul şi dobînda aferentă acestuia de la data la care creditul a fost tras pînă la data la care principalul a fost rambursat, fără nici o întîrziere nejustificată şi nu mai tîrziu de 30 de zile calendaristice de la trimiterea notificării retragerii către creditor. Dobînda se calculează în baza ratei dobînzii aferente creditului convenite. Creditorul nu este îndreptăţit la nici o altă compensaţie din partea consumatorului în cazul revocării, cu excepţia compensaţiei pentru orice taxe nerambursabile plătite de către creditor administraţiei publice.

(4) În cazul prestării unui serviciu accesoriu aferent contractului de credit de către creditor sau de către un terţ pe baza unui contract între terţ şi creditor, consumatorul nu mai are obligaţii care decurg din serviciul respectiv, în cazul în care consumatorul îşi exercită dreptul de revocare a contractului de credit în conformitate cu prezentul articol.

Rambursarea anticipată

(1) Consumatorul are dreptul, în orice moment, să-şi stingă în totalitate sau în parte obligaţiile sale care decurg dintr-un contract de credit. În acest caz, consumatorul are dreptul la o reducere a costului total al creditului, această reducere constînd în dobînda şi costurile aferente perioadei dintre data rambursării anticipate şi data prevăzută pentru încetarea contractului de credit.

(2) În cazul rambursării anticipate a creditului, creditorul este îndreptăţit la o compensaţie rezonabilă şi justificată în mod obiectiv pentru eventualele costuri legate direct de rambursarea anticipată a creditului, cu condiţia ca rambursarea anticipată să intervină într-o perioadă în care rata dobînzii aferente creditului este fixă. O astfel de compensaţie nu poate fi mai mare de:

 • a) 1% din valoarea creditului rambursat anticipat, dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată şi rezilierea convenită a contractului de credit este mai mare de un an;
 • b) 0,5% din valoarea creditului rambursat anticipat, dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată şi data convenită pentru rezilierea contractului de credit nu este mai mare de un an.

(3) Nu se solicită o compensaţie pentru rambursare anticipată în cazul în care:

 • a) rambursarea a fost realizată ca urmare a executării unui contract de asigurare care are drept scop asigurarea riscului de neplată;
 • b) contractul de credit este acordat sub forma unei facilităţi de tip „descoperit de cont” (overdraft); sau
 • c) rambursarea anticipată intervine într-o perioadă în care rata dobînzii aferente creditului nu este fixă.

(4) Orice compensaţie nu depăşeşte cuantumul dobînzii pe care consumatorul ar fi plătit-o în perioada dintre rambursarea anticipată şi data convenită pentru rezilierea contractului de credit.

Cesiunea de drepturi

(1) În cazurile în care drepturile creditorului în temeiul unui contract de credit sau contractul însuşi se cesionează unei terţe persoane, consumatorul are dreptul să invoce împotriva cesionarului orice mijloc de apărare la care putea recurge împotriva creditorului iniţial, inclusiv dreptul la compensare în cazul în care aceasta este prevăzută de legislaţie.

(2) Consumatorul este informat cu privire la cesiunea prevăzută la alin. (1) prin notificarea adresată acestuia de către cedent în termen de 10 zile calendaristice de la încheierea contractului de cesiune, într-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cu excepţia cazurilor în care creditorul iniţial, prin acord cu cesionarul, administrează în continuare creditul către consumator.

Facilitatea de tip „descoperit de cont”(overdraft) cu aprobare tacită

(1) În cazul existenţei unui acord privind deschiderea unui cont curent, atunci cînd există posibilitatea să i se ofere consumatorului o facilitate de tip „descoperit de cont” (overdraft) cu aprobare tacită, contractul conţine şi informaţiile menţionate la art. 6 alin. (3) lit. e). În orice situaţie, creditorul trebuie să furnizeze aceste informaţii în mod periodic, pe hîrtie sau pe un alt suport durabil.

(2) În cazul depăşirii cu peste 15% a limitei de credit pentru o perioadă mai mare de o lună, creditorul îl informează pe consumator fără întîrziere, pe hîrtie sau pe un alt suport durabil, despre:

 • a) depăşirea limitei de credit şi suma acesteia;
 • b) rata dobînzii aferente creditului;
 • c) orice penalităţi, costuri sau dobînzi aplicabile restanţelor.
Calcularea dobînzii anuale efective

(1) Dobînda anuală efectivă care este egală, pe o perioadă de un an, cu valoarea actuală a tuturor angajamentelor (trageri, rambursări şi costuri), viitoare sau prezente, convenite de creditor şi de consumator, este calculată în conformitate cu formula matematică stabilită în anexa nr. 2. 

(2) În scopul calculării dobînzii anuale efective, se determină costul total al creditului pentru consumator, cu excepţia costurilor suportate de către consumator pentru nerespectarea oricăruia dintre angajamentele stabilite prin contractul de credit şi a altor costuri în afara preţului de achiziţie, pe care, pentru achiziţii de bunuri şi servicii, este obligat să îl plătească, indiferent dacă tranzacţia este efectuată în numerar sau pe credit. Costurile administrării unui cont care înregistrează atît operaţiunile de plată, cît şi tragerile, costurile de utilizare a unui mijloc de plată atît pentru operaţiunile de plată, cît şi pentru trageri, precum şi alte costuri privind operaţiunile de plată sînt incluse în costul total al creditului către consumator, cu excepţia cazului în care deschiderea contului este opţională, iar costurile contului au fost indicate clar şi separat în contractul de credit sau în orice alt contract încheiat cu consumatorul.

(3) Calculul dobînzii anuale efective se bazează pe ipoteza conform căreia contractul de credit urmează să rămînă valabil pe perioada convenită, iar creditorul şi consumatorul îşi vor îndeplini obligaţiile în condiţiile şi în termenele convenite în contractul de credit.

(4) În cazul contractelor de credit ce cuprind clauze care permit variaţii ale ratei dobînzii aferente creditului şi, dacă este cazul, ale cheltuielilor incluse în dobînda anuală efectivă, dar necuantificabile la momentul calculării, dobînda anuală efectivă se calculează pe baza ipotezei conform căreia rata dobînzii aferente creditului şi celelalte costuri vor rămîne fixe în raport cu nivelul iniţial şi se vor aplica pînă la încetarea contractului de credit.

(5) Dacă este necesar, ipotezele suplimentare pot fi utilizate la calculul dobînzii anuale efective.

Obligaţiile specifice ale creditorilor faţă de consumatori

(1) La primirea cererii de credit şi a celorlalte documente necesare pentru acordarea creditului, creditorul informează consumatorul despre faptul că i s-a predat setul de acte necesare pentru acordarea creditului. În procesul examinării cererii, creditorul are dreptul, în caz de necesitate, să solicite documente suplimentare ce ţin de acordarea creditului. În termen de maximum 30 de zile calendaristice de la depunerea dosarului de credit, creditorul informează consumatorul cu privire la acordarea sau neacordarea creditului. Termenul de 30 de zile poate fi extins în cazul în care consumatorul nu a transmis creditorului toate documentele solicitate suplimentar de către creditor.

(2) La momentul semnării contractului, toate părţile contractante primesc cîte un exemplar original al contractului de credit, cu excepţia cazului în care contractul este încheiat la distanţă.

(3) Creditorii au obligaţia de a primi şi a înregistra reclamaţiile de la consumatori şi de a lua toate măsurile necesare pentru a răspunde reclamaţiilor depuse de consumatori în termenul şi condiţiile prevăzute de lege.

(4) La încetarea contractului de credit, creditorul oferă consumatorului gratuit, la cererea expresă a acestuia, un document care atestă faptul că au fost stinse toate obligaţiile părţilor decurgînd din contractul respectiv. Orice notificare pe care creditorul o face consumatorului trebuie să fie semnată, datată şi înregistrată. 

Obligaţiile specifice ale intermediarilor de credit faţă de consumatori

(1) Intermediarul de credit indică în materialele publicitare şi în documentele destinate consumatorilor sfera atribuţiilor deţinute, în special dacă lucrează exclusiv cu unul sau mai mulţi creditori sau ca broker independent.

(2) În cazul în care intermediarul de credit percepe consumatorului un onorariu înainte de încheierea contractului, acesta face cunoscut consumatorului onorariul perceput; consumatorul şi intermediarul de credit convin asupra onorariului pe hîrtie sau pe un alt suport durabil.

(3) Onorariul datorat de consumator intermediarului de credit se comunică creditorului de către intermediarul de credit în vederea calculării dobînzii anuale efective.

28 Noiembrie | 2023
„Ziua Ușilor Deschise" - Fii ambasadorul ISSPNPC
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor organizează la data de 30 noiembrie 2023, „Ziua Ușilor Deschise", pentru a sublinia gradul de conștientizare a drepturilor și necesităților consumatorilor, cu tema: Fii ambasadorul ISSPNPC! Această zi constituie o excelentă ocazie pentru ...
27 Noiembrie | 2023
Eveniment de predare și prezentare a unui lot de camere corporale, destinate ...
Mai multă transparență: Camere de corp pentru inspectorii de la ISSPNPC, utilizate în timpul controalelor la antreprenori Un lot de 30 de camere corporale a fost donat Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protectia Consumatorului din cadrul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. Necesi...
23 Noiembrie | 2023
În atenția mediului de afaceri și a informării consumatorilor
La data de 24 noiembrie curent, va intra în vigoare HG nr. 206 /2023 cu privire la aprobarea regulamentelor și a regulilor din comerțul interior și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului, care stipulează cerințele privind organizarea activităţii de comerț interior, inclusiv comerţul cu amănuntul, comerţul cu ridicata și comerţul...